Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

รู้จักกับโหมดสี โมเดลสี และโปรไฟล์สิ Color Mode

รู้จักกับโหมดสี โมเดลสี และโปรไฟล์สี Color Mode

โหมดสี (Color Mode) คือระบบการแทนค่าสีที่ใช้ในภาพกราฟิกโดยจะอ้างอิงมาจากโมเดลสีมาตฐานต่างๆ สำหรับโหมดสีใน Illustrator แบ่งออกเป็น 2 โหมดคือ RGB และ CMYK ซึ่งเหมาะสำหรับงานคนละประเภทกันภาพในโหมด RGB เหมาะสำหรับการนำเสนอบนจอภาพ เช่น เว็บเพจ, ไอคอน, ภาพวอลลเปเปอร์, พรีเซนเทชั่น ตลอดจนสิงพิมพ์ทั่วไปในสำนักงาน ส่วนภาพในโหมด CMYK จะเหมาะสำหรับงานด้าน สิ่งพิมพ์ที่มีการจัดทำเป็นอาร์ตเวิร์คส่งไปโรงพิมพ์ เช่น โบรชัวร์, ฉลากผสิตภัณฑ์, หนังสือและนิตยลาร เป็นต้น ดังนั้นในการเลือกโหมดสีจึงต้องพิจารณาจุดประสงค์ของการใช้งาน ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนโหมดสีของภาพจากโหมดหนึ่งไปยังอีกโหมดหนึ่งได้ โดยคสิกเลือกคำสั่ง ►Document Color Mode ►โหมดสี สำหรับวิธีการเลือกสีมาใช้กับส่วนประกอบต่างๆ ของออบเจ็คนั้น จะลามารถเลือกได้จากโมเดลสีมาตรฐาน(Color Model) เช่น HSB, RGB, CMYK หรือ Grayscale แต่เวลาเก็บค่าจริงโปรแกรมจะเก็บตาม โหมดสีของไฟล์

โมเดลสี (Color model) คือ แบบจำลองที่ใช้อธิบายสิที่คนเรามองเห็นในธรรมชาติ โดยแยกสิออกเป็น องค่ประกอบต่างๆ และกำหนดวิธีการแทนค่าด้วยตัวเลขที่ลามารถวัดและประมวลผลได้ สำหรับโมเดลสิใน Illustrator มีทั้งหมด 5 โมเดลด้วยกัน คือ HSB, RGB, CMYK, Grayscale และ Web Safe RGB โดยคุณ สามารถสลับโมเดลในขณะที่เลือกเติมสิได้ตลอดเวลา

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

artwork-technic-012Variations เป็นเครื่องมือ photoshop ที่ใช้ในการปรับแต่งสีที่ง่ายและสะดวกที่สุด...
artwork-technic-25ในโลกของธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบันนั้นสิ่งขาดไม่ได้เลยก็คือเว็บไซต์...
artwork-technic-005รู้จักกับโหมดสี โมเดลสี และโปรไฟล์สี Color Mode โหมดสี (Color Mode)...