Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

รู้จักกับโหมดสี โมเดลสี และโปรไฟล์สิ Color Mode(ต่อ 2)

RGB

โมเดลนี้มีแนวคิดมาจากการผสมโหมดสีหลัก 3 สีเข้าด้วยกันคือ แดง (Red), เขียว (Green) และฟ้า (Blue) ซึ่งจะทำให้เกิดสิต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก โดยขึ้นกับลัดส่วนความเข้มของโหมดสีหลักแต่ละสีที่มีค่าได้ตั้งแต่ 0-255 (ในระบบสีที่ใข้ข้อมูลแบบ 8 บิต) และเมื่อโหมดสีหลักทั้ง 3 ที่มีความเข้มสูงสุดมาผสมกันก็จะได้สีขาว ซึ่งลักษณะเช่นนี้เรียกว่า การผสมสีแบบบวก

ส่วนใหญ่โมเดลนี้จะใช้ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น จอภาพและกล้องดิจิตอล กล่าวคือ จุดสีแต่ละ พิกเชลบนหน้าจอจะเกิดจากการสร้างจุดสีย่อยๆ ของแสงสีหลักทั้ง 3 ข้างต้นเพื่อให้เกิดการผสมกันเป็นพิกเซลสีต่างๆ นั่นเอง

 

โหมด RGB สิต่างๆ เกิดจากการผสมของแสิงสิหลัก 3 สิ เช่นในจอภาพคอมพิวเตอร์

 

CMYK
โมเดลนี้เกิดขึ้นจากระบบการพิมพ์แบบแยกสีโดยภาพจะถูกแยกออกเป็นแม่พิมพ์ของสีหลักเพียง 4 สี คือฟ้า (Cyan), ม่วงแดง (Magenta), เหลือง (Yellow) และดำ (Black) ซึ่งเมื่อพิมพ์สีเหล่านี้ซ้อนกันก็จะได้ภาพหน้ากระดาษตามต้นฉบับ ค่าของสีหลักในโมเดลนี้มักอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักหมึกพิมพ์ ตั้งแต่ 0-100%
ตามทฤษฎีแล้ว สีหลักเพียง 3 สิคือ Cyan, Magenta และ Yellow (CMY) ก็เพียงพอในการสร้างสีอึ่นโดยเมื่อผสมสีทั้ง 3 ที่ความเข้ม 100% จะได้สีดำ ซึ่งลักษณะเช่นนี้เรียกว่า การผสมสีแบบลบแต่เนื่องจากเนื้อสีมักไม่บรีสุทธิ์ทำให้ในทางปฏิบัติต้องเพิ่มสีดำ (ใช้ตัวย่อ K) เป็นสีหลักอีกหนึ่ง เพื่อให้ได้สีผลลัพธ์ที่มีความอิ่มตัว ประหยัดหมึกพิมพ์ รวมทั้งได้สีดำที่ดำสนิทจริงๆ

 

 

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

โบรชัวร์-brochureโบรชัวร์ Brochure หมายถึงเอกสารที่มีจำนวนหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไปและมีการเย็บเป็นรูปเล่ม...
artwork-technic-016 เครื่องมือ photoshop Selective Color...
artwork-technic-002วาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม  Illustrator บางครั้งในการทำงาน เราอาจจะต้องการภาพการ์ตูนสวยๆ...